De svenska fackförbunden spelar en mycket viktig roll på den svenska arbetsmarknaden. Fackförbunden organiserar arbetstagarna och hjälper dem med allt vad gäller löner, avtal, arbetsvillkor och liknande. Som medlem i ett fackförbund som anställd får du en rad olika förmåner, allt ifrån att du har någon på din sida när du behöver förhandla med arbetsgivaren till att du får förmånliga priser på gruppförsäkringar, möjlighet till A-kassa och inkomstförsäkring och mycket mera.

Fackförbundets uppgifter

Fackförbundets primära uppgift är att skydda, stötta och hjälpa sina medlemmar gällande alla de frågor som handlar om deras arbete. Det kan handla om allt från löner och anställningsvillkor till organisationsfrågor och jämställdhetsfrågor. Fackförbunden ansvarar också för att se till att gällande lagar och kollektivavtal följs. Du kan exempelvis vända dig till ditt fackförbund om du anser att du blivit avskedad på grunder som strider mot lagen, eller om du tycker att era arbetstider är orimliga. Om du är anställd på en lite större arbetsplats så finns det kanske en facklig klubb på arbetsplatsen som företräder arbetstagarna. Det brukar också finnas ett skyddsombud som företräder de anställda när det handlar om arbetsmiljöfrågor. Om du däremot är anställd på en mindre arbetsplats, eller på en arbetsplats där det finns väldigt många olika yrkeskategorier, så kanske det inte finns någon facklig representation på arbetsplatsen, men då finns det ändå alltid möjlighet att få hjälp direkt från fackförbundet.

Många olika fackförbund i Sverige

I Sverige finns en lång rad fackförbund att välja mellan och det innebär att det fackförbund som din granne är med i kanske inte är det fackförbund som du ska vara medlem i. Det beror nämligen på vilket yrke du har och vilken bransch du jobbar i. Det finns såväl yrkesspecifika fackförbund, som exempelvis Lärarförbundet, Läkarförbundet, Byggnadsarbetarförbundet, Elektrikerförbundet och Journalistförbundet. Men det finns också fackförbund som är mer branschspecifika och som samordnar flera yrkesgrupper inom en och samma bransch. Dit hör exempelvis Hotell och Restaurang, Industrifacket, Handels och Finansförbundet. Utöver dessa finns också lite mer allmänna fackförbund, som du kan vara med i om du inte vill vara medlem i ett yrkes- eller branschspecifikt fackförbund, eller om du anser att du inte hör hemma i något av dessa, till exempel om du jobbar i en mycket smal bransch eller om du kanske har flera olika jobb. Den fackliga organisationsgraden i Sverige är hög, det är 9 av 10 av alla anställda som är medlem i något fackförbund för anställda.

Tre centralorganisationer

De flesta av fackförbunden i Sverige ingår i någon av de tre centralorganisationer för fackförbund som finns i landet. Dessa är LO (för arbetare), SACO (för akademiker) och TCO (för tjänstemän). LO står för Landsorganisationen och är samlingsnamnet på ett organ inom det svenska näringslivets fackorganisation där arbetarna står i centrum. De fackförbund som är anslutna till LO jobbar för att ge arbetarna bra förutsättningar för en trygg arbetssituation och att löner och arbetsförhållanden håller bra nivåer. LO har omkring 1,5 miljon medlemmar. Kollektivavtal är en viktig del av LO:s ständiga arbete. TCO står för Tjänstemännens Centralorganisation. De har omkring 1,3 miljoner medlemmar och de fackförbund som ingår i TCO värnar om förhållandena för tjänstemännen i det svenska näringslivet. Här riktas förhandlingarna framförallt mot politiken och de regerande lagarna kring arbetsförhållanden och näringslivet. SACO påminner mycket om TCO, fast man vänder sig till akademiker. Man värnar alltså om rättigheter och jämställdhet för de akademiskt utbildade inom det svenska näringslivet. De jobbar mycket för lagstiftning och föreskrifter kring akademikernas arbetssituationer. Det är idag inte så stor skillnad mellan medlemmarna i TCO och SACO, eftersom många tjänstemän idag också har en akademisk utbildning och kan därför höra till båda grupperna.

Förmåner hos fackförbund för anställd

Förutom den självklara anledningen till att vara medlem i ett fackförbund, nämligen denna att fackförbundet hjälper och stöttar dig som anställd på en arbetsplats, så finns det många andra förmåner för dig som medlem i ett fackförbund för anställd. Exakt vilka förmåner det handlar om varierar dock från fackförbund till fackförbund. Ibland kan det krävas att du måste ha varit medlem under en viss tid innan du får tillgång till alla de fördelar som man får som medlem i ett fackförbund för anställda. Två av de vanligaste förmånerna är möjligheten att vara med i en A-kassa och möjligheten att teckna en inkomstförsäkring. Båda dessa förmåner skyddar dig om du skulle ha oturen att drabbas av arbetslöshet. En annan vanlig förmån är att få tillgång till förmånliga försäkringar, exempelvis sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring. Vidare finns det många fackförbund som i samarbete med bankerna erbjuder sina medlemmar förmånliga medlemslån. Förutom dessa förmåner kan många fackförbund erbjuda helt andra saker, så som CV-granskning, föreläsningar, kurser och seminarier, rabatter på hotell, hemförsäkring, el-priser och resor, jobbcoaching, juridisk rådgivning, kompetensutveckling och mycket mera.

Att välja fackförbund


För vissa anställda kan det vara enkelt att välja fackförbund. Det är exempelvis ingen slump att de flesta poliser som är medlem i ett fackförbund har valt just Polisförbundet. Men för många andra yrken är det ingen självklarhet vilket fackförbund man ska vara medlem i. Kanske finns det inget yrkesspecifikt förbund, utan flera olika branschspecifika fackförbund att välja mellan. Vid valet av fackförbund kan det vara bra att ha några saker i åtanke: Hur stor är medlemsavgiften, Vad ingår i medlemsavgiften, Vilka förmåner får du som medlem i just det fackförbundet, Ingår inkomstförsäkring eller måste det tecknas separat, Vilka är villkoren för inkomstförsäkringen, Finns A-kassa och vad kostar den, Finns det möjlighet till medlemslån, Vilka möjligheter till hjälp, stöd och rådgivning finns hos fackförbundet, Finns fackförbundet representerat på din arbetsplats, Stämmer fackförbundets värderingar överens med dina och till sist, Finns det möjlighet att delta i kurser och att engagera dig fackligt? Alla dessa frågor kanske inte är relevanta för just dig, men det kan vara en bra vägledning i valet av fackförening.